RIZIK VE KISMET AÇMA ÇALIŞMALARI

KISMET AÇMA ÇALIŞMALARI

Kısmet açma çalışmalarını Galip Hoca olarak iki farklı şekilde yapıyorum. Bunların birincisi aşk hayatı ve sosyal hayat konusundaki kısmet açma çalışması, ikincisi ise iş alanındaki kısmet açma çalışmasıdır. Kısmetiniz kapalıysa, uzun süredir aradığınız aşkı bulamıyorsanız, çevrenizdeki insanlar tarafından yok sayılıyor, önemsenmiyor, sevgi ve saygı gösterilmiyor, hak ettiğiniz yerde olmadığınızı düşünüyorsanız ve sosyal çevrenizin genişleyip bu kişiler tarafından çekici, şirin ve güzel olarak görülmek, benimsenmek, sevilmek istiyorsanız, taliplerinizin artmasını istiyorsanız, evlenmek istiyorsanız aşk ve sosyal hayat alanındaki kısmet açma çalışması size uygundur.

İş hayatı için yapılan kısmet açma çalışmasında ise işleri giderek kötüye giden, işinde aradığı mutlululuğu bulamayan, sektör değiştirmek isteyen, iş arayan ancak bulamayan veya var olan işinde daha da yükselmek, işlerini artırmak, daha fazla para kazanmak, başarılı olmak isteyen kişilere yardımcı olunur. Genel olarak iş hayatı düzene girer, iyiye gider ve bunun dönüşü olarak kişi daha çok başarılı olarak daha çok para kazanır.
Bu çalışmalar asla büyü değildir. Havas ilmi ve ilm-i ledün doğrultusunda dine uygun, vefk şeklinde hazırlanarak size gönderilir. Vefk bir nevi muskadır. Bunu üzerinizde taşımanız yeterlidir, okumalar ve diğer işlemler tarafımdan yapılır. Bir kişi üzerinde aynı anda iki vefk taşıyabilir. O yüzden aynı anda hem aşk, hem iş hayatınızda kısmetinizin açılmasını istiyorsanız ve genel bir kısmet açma çalışması istiyorsanız ikili bir vefk de hazırlanabilir.

RIZIK AÇMA ÇALIŞMALARI

İş hayatınız bir anda kötüye gitmeye başladıysa, alacaklarınızı alamıyorsanız, neye elinizi atsanız kuruyorsa, iş hayatında başarıya hasret kaldıysanız rızık açma çalışması bu durumlar için en uygun çalışma olacaktır. Rızık açma vefkiyle iş hayatınızdaki olumsuzluklar olumluya çevrilir, iş hayatında başarılı olmanız sağlanır ve bu dolaylı olarak uzun vadede maddi getiri sağlar.
Bu çalışmalar asla büyü değildir. Havas ilmi ve ilm-i ledün doğrultusunda dine uygun, vefk şeklinde hazırlanarak size gönderilir. Vefk bir nevi muskadır. Bunu üzerinizde taşımanız yeterlidir, okumalar ve diğer işlemler tarafımdan yapılır. Bir kişi üzerinde aynı anda iki vefk taşıyabilir. O yüzden aynı anda hem aşk, hem iş hayatınızda kısmetinizin açılmasını istiyorsanız ve genel bir kısmet açma çalışması istiyorsanız ikili bir vefk de hazırlanabilir. Yaptığım bütün çalışmalarda gizlilik esastır. Benimle paylaşacağınız bilgiler kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.


RIZIK CELBİ İÇİN

Besmele-i şerifi misk, zaferan ve gülsuyu ile ceylan derisi üzerine 121 defa yaz. Kust, cavi, lübani zeker ve meyatü saile ile buhurladıktan sonra, rızık sıkıntısı çeken bunu üzerinde taşırsa, Allah c.c. onun rızkını açıp genişletir. Borçlu olan taşırsa, Allah c.c. onun borcunu ödemesinde kolaylık sağlar

RIZKIN ARTMASI İÇİN

Vakıa suresi rızık bereketin artması için okunabilen en güzel ve faydalı suredir Vakıa suresini kırk gün boyunca günde kırk defa abdestli olarak okursak Rabbimizin izni ile bolluk bereket içinde yaşar

İŞ YERİ BEREKETİ İÇİN
Allâhümmerzuknâ rizkan halâlen tayyıben bilâ keddin vestecib duâenâ bilâ reddin ve neûzü bike anil fedîhateynil fakri ved dîni sübhânel müferrici an külli mahzûnin ve ma’mûmin sübhâne men ceale hazâinihü bi kudretihi beynel kâfi ven nûni İnnemâ emruhu izâ erâde şeyen en yekûlelehü kün feyekûn. Fe sübhânellezî biyedihi melekûtü külli şeyin ve ileyhi türceûn. Hüvel evvelü minel evveli vel âhirü ba’del âhiri vez zâhirü vel bâtınü ve hüve bi külli şeyin alîm. Leyse ke mislihi şeyün fil ardı velâ fis semâi ve hüves semîul alîm. Lâ tüdrikühül ebsârün ve hüve yüdrikül ebsâra ve hüvel latîfül habîr. Vel hamdülillâhi rabbil âlemîn

FAKİRLİKTEN KURTULMAK İÇİN

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhümme innî eselüke yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü yâ ilâhel evvelîne vel âhirîne bil kavlillezî kultehü fî nebiyyinâ muhammedin sallallâhü aleyhi ve selem. Elem neşrahleke sadrek. En teşrahlî sadrî ve bil ismillezî şerahte bihi sadra nebiyyinâ muhammedin sallallâhü aleyhi ve selleme ve bil islâmi yâ selâmü yâ mü’minu yâ müheyminu yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü eselüke bi kavlike fî hakki nebiyyike sallallâhü aleyhi ve selleme Ve veda’nâ anke vizrak. Yâ vizra men lâ vizra lehü yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü ve eselüke bi kelâmikel kadîmillezî leyse bi mahlûkın bi kavlike li nebiyyike muhammedin sallallâhü aleyhi ve sellem Ellezî enkada zahrek. Yâ zâhiru yâ bâtınu lâ yahfâ aleyke hâlî ahfinî an ebsâriz zâlimîne yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü eselüke
bismikellezî rafeat bihis semâvâti ve besatte bihil ardîne ve bi kavlike li habîbike Ve rafa’nâ leke zikrak. Yâ râfiu yâ zâkiru ezkirnî bi zikriz zâkirîne ellezî yezkürûnellâhe kıyâmen ve kuûden ve alâ cünûbihim yetefekkerûne fî halkıs semâvâti vel ardı Rabbenâ mâ halakte hâzâ bâtılen sübhâneke fekınâ azâben nâri ente vikâyetî minel kavmiz zâlimîne yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü eselüke bi muhkemi kitâbikel azîzi yâ azîzi a’zinî bi i’zâzi ızzihi kudretike ve yessir lî umûrad dünyâ ved dîni yâ hayra men yürcâ yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü Fe inne meal usri yusrâ. İnne meal usri yüsrâ. Eselüke en tüyessiralî küllü mâ teassera alâ bi teysîri minke yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü Fe izâ ferağte fensab. Ve ilâ rabbike ferğab. Eselüke bir râğıbîne ileyke ve bil âyâtil beyyinâti vez zikril hakîmi en
tuhfînî an ebsâri men yürîdünî bi sûi min cemîıl halâikı ecmeîne ve en tüsahhiralî hâdime hâzihis sûretiş şerîfeti vel esmâi fî celbir rızkı ilâ haysü künte yâ muînü ve atfü kulûbi ıbâdike alâ ecmeîne ve fî defı cemîmıl mudârri annî yî latîfü yâ hafîzu yâ mübînü yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü yâ vedûdü yâ vedûdü yâ vedûdü yâ rabbü yâ vedûdü yâ hayyü yâ kayyûmü yâ hayyü yâ kayyûmü yâ hayyü yâ kayyûmü yâ zel arşil mecîdi yâ mübdiü yâ muîdü yâ zel batşiş şedîdü yâ men hüve fe’alün limâ yürîdü eselüke bi nûri vechikellezî melet bihi erkâne arşike ve eselüke bi kudretikelletî kadderte bihâ alâ cemîı halkıke ve eselüke bi rahmetikelletî ve siat külle şeyin lâ ilâhe illâ ente bi rahmetike esteğîsü ve min azâbike estecîru yâ ğayyâsel müsteğîsîne ağsinî yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü bi rahmetike yâ erhamer râhimîne Allâhümme rahmetüke ercû felâ tekiltî ilâ nefsî tarfete ayni ve eslıh lî şe’nî küllehü bi rahmetike yâ erhamer râhimîne ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim

hergün sabah namazı sonrasında 10 kez İnşirah suresi okuduktan sonra birkezde bu duayı okuyun

İŞ BULMAK İÇİN

Niyet edip kıbleye karşı oturup 10 kez tövbe istiğfar okursunuz,10 kez Allahu ekber okursunuz,10 kez namazda okunan salavat şerif okursunuz,sonrada 4624 defa ya Muhyi esması okursunuz ancak her 100 okumada 131 defa selamün kavlen min rabbin rahim okursanız çabucak iş bulursunuz

MALIN SATILMASI İÇİN

Bismillahi azizü ya celilü ya cemilü ya azizü ya evveli ya ahiru ya zahiri ya batınu Ya Allah  Ya Allah rahmetike ya erhamerrahimin

GEÇİM SIKINTISI ÇEKENLER İÇİN

Bismillahirrahmanirrahim.Allahümme ente ettevvâb alel usati iza nedimü ve ente evvâbün aleyhim bi lütfike iza reciü fe azharta lehümül delil vel ayât ve neserte lehüm min cenabike el hesenat ve türiyehüm ve mevakiül tehvifat fe tecmaü lehüm esbabel kurübat eselüke allahümme yâ mükaddirül tevfik bil iradât ve müsebbibü hazihil esbabi bi sirri rübübiyetüke ya rabbül erbâb es elüke takbel tevbeti ve tec alni indeke min havassil ahbabi hatta lâ yebka beyni ve beyneke hicab ve en tabfir hatiati ve zillati ve tüdaif ecri ve hasenati ve tec’aleni fi hazairi kutsikel alâ Yâ Allah Yâ Tevvvâb

RIZKIN BOL OLMASI İÇİN

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü lillahillezi men veseka bihi lem yekün ileyye. Ve kulil hamdülillahillezi lem yettehiz veleden ve lem yekün lehü şerikün fil mülki ve lem yekün lehü veliyyün minez zülli ve kebbirhü tekbira. Allahü ekber Allahü ekber la ilahe illallahü vallahü ekber Allahü ekber ve lillahil hamd. Ve sübhanallahi bükraten ve esila. Hasbünallahi ve ni’mel vekil. Ni’mel mevla ve ni’men nasir. Ğufraneke rabbena ve ileykel masir. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve sallallahü ala seyyidina Muhammed in ve alihi ve sahbihi ecmein. Allahümme ya alimes sırrı venneca ve ya kaşifed durrü vel belva icalli min emri ferecen ve mahracen birahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme lekel hamdü ve ileykel müşteka ve entel müsteanü ve aleyket tükelani ela ilallahi tasirül umur. Feseyekfikehümullahü ve hüves semiul alim. Ve sallallahü ala seyyidina Muhammed in ve alihit tayyibinet tahirin. Vel hamdülillahi rabbil alemin. Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi eselüke bismikel azimül muazzamü en terzukni rizkan halalan tayyiben ve veleden salihan bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente halakteni ve en abdike ve ena ala ahdike ve va’düke ma süteta’tü euzü bike min şerrima sana’tü ebuüleke bini’metike aleyye ve ebuü bizenbi fağfirli zünübi fe innehi la yağfirüz zünübe illa ente bi rahmetike ya erhamer rahimin